Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
77-00-31 6/28/2018 Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции Opened 9078488
Р-38 6/15/2018 Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детски и социални заведения и общински предприятия на територията на Община град Добрич по обособени позиции Opened 00383-2018-0018
Р-36 6/13/2018 Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с аадминистративен адрес: ж.к. "Дружба", блок 9 Opened 00383-2018-0017
Р-34 5/30/2018 Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на три броя неупотребявани автомобили (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги Terminated 00383-2018-0016
77-00-23 5/22/2018 Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на директно предоставяне №BG16RFОP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" Opened -