Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-25 4/18/2018 Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община град Добрич от средствата за социално-битови и културно обслужване на персонала (СБКО) за 2018 година Opened 00383-2018-0010
77-00-13 4/17/2018 Изработка на дизайн, подготовка, изготвяне на рекламни и представителни материали за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции Terminated 9075043
Р-22 3/30/2018 Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) на сграда в Община град Добрич, одобрена по проект, BG161PO001-5.001-0018-С01 „За моето бъдеще” по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 Opened 00383-2018-0008
Р-23 3/30/2018 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции Opened 00383-2018-0009
Р-21 3/29/2018 Доставка на течни горива за моторните превозни средства, специализираната механизация и техника на Община град Добрич и второстепенните разпоредители на бюджетна издръжка Opened 00383-2018-0007