Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
77-00-7 2/27/2018 Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.011-0005-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Opened 9073352
12-24-29 2/23/2018 Становище за осъществен контрол по чл. 234 от ЗОП Other -
Р-11 2/21/2018 Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община град Добрич и второстепенни разпоредители с бюджет Opened 00383-2018-0005
Р-8 2/15/2018 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по обособени позиции Opened 00383-2018-0004
Р-6 2/8/2018 Охрана на общински обекти Opened 00383-2018-0003