Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-56 7/25/2017 Актуализация и допълване на одобрени инвестиционни проекти, с цел укрепване и осигуряване на конструктивната носимоспособност, сеизмичната осигуреност, безопасни експлоатационни условия и дълготрайност на строежи, за следните обекти находящи се в град Добрич: ДГ № 12 „Щурче”, ДГ № 18 „Дора Габе” и ДГ № 25 „Весела” Opened 00383-2017-0027
77-00-17 7/21/2017 Извършване на мониторинг на депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с.Богдан, изготвяне на отчети, водене на записи, докладване по ЕРИПЗ, съгласно действащото законодателство и условията, заложени в Комплексно разрешително КР№338-Н1/2011 г. Opened 9066470
Р-55 7/19/2017 Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“ - с прогнозна стойност 180 000 лв. без ДДС, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г. по обособени позиции Opened 00383-2017-0026
Р-53 7/13/2017 Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции Opened 00383-2017-0025
77-00-13 7/11/2017 Доставка на тонер касети и консумативи за принтери и копирни машини Opened 9066159