Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
Р-21 3/27/2017 Предоставяне на на ваучери за храна на работниците и служителите на администрацията и общинските структури към Община град Добрич от средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) за 2017 година Opened 00383-2017-0011
Р-19 3/22/2017 Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съотетствието за енергийна ефективност и осъществяване на строителен надзор на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич по две обособени позиции. Opened 00383-2017-0010
77-00-4 3/17/2017 Изготвяне на проектна документация на обекти на Община град Добрич, включваща 2 /две/ обособени позиции Opened 9062452
Р-18 3/17/2017 Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Добрич, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции (ОП) Opened 00383-2017-0009
Р-17 3/15/2017 ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Георги Павлов“– гр. Добрич”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0032-C01, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Opened 00383-2017-0008