Procurement

Information
Name Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община град Добрич
Number Р-50
Date 8/9/2018
Object Услуги
Participation deadline 9/19/2018 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 8/9/2018
Valid to 9/19/2018
Description Предмет на настоящата обществена поръчка е обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Добрич, и включва следните дейности:1.Дейност 1 - Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти, съгласно чл.176 а от ЗУТ;2.Дейност 2 - Обследване за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), необходими за въвеждане в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ, съгласно Наредба 16-1594 от 2013 г.за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.Настоящата обществена поръчка е разделена на 8(осем)обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Добрич, ул."Панайот Хитов" №16;Обособена позиция 2 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Добрич, бул."Добруджа"№13; Обособена позиция 3 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:гр.Добрич,ЖК "Дружба" блок№10;Обособена позиция 4 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:гр.Добрич, ул.Дунав №16;Обособена позиция 5 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:гр.Добрич, бул."Добричка епопея"№6, вх.А и вх.Б; Обособена позиция №6 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:гр.Добрич, ЖК "Дружба"№8; Обособена позиция 7 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Добрич, ул."Петко Д.Петков" №2; Обособена позиция 8 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Добрич, ул."Петър Сарийски" №2.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2018-0021
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630323336
Documents
Number Date published Name
Р-50 | 8/9/2018 8/13/2018 Решение за откриване
12-24-85 | 8/9/2018 8/13/2018 Обявление
15-00-121 | 8/14/2018 8/14/2018 Обща информация
15-00-122 | 8/14/2018 8/14/2018 Документация за участие
Р-55 | 8/24/2018 8/30/2018 Решение за одобряване на обявление за изменение