Procurement

Information
Name Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територ. на Община гр. Добрич
Number Р-81
Date 10/6/2017
Object Строителство
Participation deadline 11/15/2017 5:00:00 PM
State Opened
Valid from 10/6/2017
Valid to 11/15/2017
Description 1.Изг. на проекти във фаза „Работен проект“;2.Изпълнение на СМР съгласно Работен проект, предписанията в Зап.книга, в т.ч. предвидените с КСС.;3. Д-ка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на проекта строителни продукти;4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Стр-жа;5. Уведомяване на В-ля за възникналата необходимост от допълнително проектиране;6. Извършване на необходимите изпитвания и лаб. изследвания; 7. Съставяне на стр. книжа и изготвяне на екз. Док. на Строежа;8. Участие в п-та по въвеждане на Строежа в екс-я;9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;10. Отстраняване на проявени дефекти през гар. Срокове;11.Извършване на авт. надзор.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0035
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530343632
Documents
Number Date published Name
Р-81 | 10/6/2017 10/9/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-121 | 10/6/2017 10/9/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-214 | 10/6/2017 10/11/2017 Обща информация
15-00-215 | 10/6/2017 10/11/2017 Информация за участие
77-00-36 | 10/18/2017 10/18/2017 Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП