Обществена поръчка

Информация
Наименование Избор на изпълнител за превоз на хора с увреждания със специално пригоден за целта автобус
Номер Р-2
Дата 12.1.2018 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 5.2.2018 г. 17:00:00
Статус Възложена
Валидна от 12.1.2018 г.
Валидна до 5.2.2018 г.
Описание Обхвата от дейностите включени в настоящата поръчка се изразява в приемане на подадените заявки по телефона на граждани, които желаят да се възползват от услугата, на предварително посочен от фирмата телефон. Дейсностите по настоящата обществена поръчка включват: изпращане на автобус до адрес на потребителя на посочената услуга, извозването му до посочено от него място (адрес) и връщането му в посочен от него часови интервал обратно до неговия адрес. Клиентът ще заплаща цена за услугата равностойна на цената на билет в градския транспорт. Превозвачът е длъжен да издаде билет на потребителя на услугата. Останалите средства (разликата в цената) се изплащат от Общината в зависимост от пробега на автобуса. Извозването задължително се извършва с автобус, отговарящ на техническите спецификации, в настоящата обществена поръчка.
Възложител Община град Добрич
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 00383-2018-0001
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533333433
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-2 | 12.1.2018 г. 12.1.2018 г. Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-1 | 12.1.2018 г. 12.1.2018 г. Обявление за обществена поръчка
15-00-3 | 12.1.2018 г. 12.1.2018 г. Информация за участие
15-00-4 | 12.1.2018 г. 12.1.2018 г. Обща информация
77-00-2 | 7.2.2018 г. 7.2.2018 г. Съобщение за отваряне на цени