Procurement

Information
Name Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) на сграда в Община град Добрич, одобрена по проект, BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, неизвършени към 31.12.2015г.
Number Р-4
Date 2/5/2018
Object Строителство
Participation deadline 3/7/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/5/2018
Valid to 3/7/2018
Description Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР) на сграда в Община град Добрич, одобрена по проект, BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, неизвършени към 31.12.2015г. СМР са на база предписаните в докладите от извършените обследвания на обекта. Окончателните по обем и вид работи се определят от изработения инвестиционен проект (фаза Работен), предмет на изпълнение на настоящата обществена поръчка, като включва само допустимите за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност, дейности.
Principal Община град Добрич
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00383-2018-0002
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534303032
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-4 | 2/5/2018 2/6/2018 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-10 | 2/5/2018 2/6/2018 Обявление за обществена поръчка
15-00-8 | 2/5/2018 2/6/2018 Информация за участие
15-00-9 | 2/5/2018 2/6/2018 Обща информация
77-00-4 | 2/19/2018 2/19/2018 Разяснение по чл. 180, ал. 2 от ЗОП