Обществена поръчка

Информация
Наименование Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич по обособени позиции
Номер Р-100
Дата 29.12.2017 г.
Обект Услуги
Срок за получаване на офертите 5.2.2018 г. 17:00:00
Статус Отворена
Валидна от 29.12.2017 г.
Валидна до 5.2.2018 г.
Описание При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич по обособени позиции съгласно Техническа спецификация: ДЕЙНОСТ 1 : Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ. ДЕЙНОСТ 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол)
Възложител Община град Добрич
Процедура Открита процедура
Номер в АОП 00383-2017-0042
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533303234
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
ОП 1 29.12.2017 г. „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ж.к. „Дружба“ 3, бл. 38, вх. А и Б“; ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б“; ж.к. „Балик“, блок 60“; ж.к. „Балик“, блок 44“ Отворена -
ОП 2 29.12.2017 г. „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б“; бул. „Трети март“ № 10“; ж.к. „Дружба“, блок 15“; ж.к.“Балик“, блок 24“ Отворена -
ОП 3 29.12.2017 г. : „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 3“; ж.к. „Строител“, блок 68“; ул. „Абрит“ № 7“; ул. „Кубадин“, № 1“; Отворена -
ОП 4 29.12.2017 г. „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5“; ж.к. „Балик“, блок 7“; ул. „Добричка епопея“ № 12“; ж.к. „Дружба“, блок 14“ Отворена -
ОП 5 29.12.2017 г. „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ул. „Дунав“, блок 20“; ж.к. „Дружба“, блок 9“; бул. „Трети март“ № 12“; ж.к. „Балик“, блок 21“ Отворена -
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
Р-100 | 29.12.2017 г. 2.1.2018 г. Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-161 | 29.12.2017 г. 2.1.2018 г. Обявление за обществена поръчка
15-00-261 | 29.12.2017 г. 3.1.2018 г. Информация за участие
15-00-262 | 29.12.2017 г. 3.1.2018 г. Обща информация
15-00-67 | 30.4.2018 г. 30.4.2018 г. Протокол №1