Procurement

Information
Name Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич по обособени позиции
Number Р-100
Date 12/29/2017
Object Услуги
Participation deadline 2/5/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/29/2017
Valid to 2/5/2018
Description При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич по обособени позиции съгласно Техническа спецификация: ДЕЙНОСТ 1 : Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект във фаза „Работен проект”, предоставен от Възложителя в съответствие с изискванията на чл. 142, ал.5 от ЗУТ. ДЕЙНОСТ 2: Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол)
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0042
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333533303234
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 12/29/2017 „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ж.к. „Дружба“ 3, бл. 38, вх. А и Б“; ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б“; ж.к. „Балик“, блок 60“; ж.к. „Балик“, блок 44“ Assigned -
ОП 2 12/29/2017 „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б“; бул. „Трети март“ № 10“; ж.к. „Дружба“, блок 15“; ж.к.“Балик“, блок 24“ Assigned -
ОП 3 12/29/2017 : „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 3“; ж.к. „Строител“, блок 68“; ул. „Абрит“ № 7“; ул. „Кубадин“, № 1“; Assigned -
ОП 4 12/29/2017 „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5“; ж.к. „Балик“, блок 7“; ул. „Добричка епопея“ № 12“; ж.к. „Дружба“, блок 14“ Assigned -
ОП 5 12/29/2017 „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект, извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол на сгради, с административен адрес: ул. „Дунав“, блок 20“; ж.к. „Дружба“, блок 9“; бул. „Трети март“ № 12“; ж.к. „Балик“, блок 21“ Assigned -
Documents
Number Date published Name
Р-100 | 12/29/2017 1/2/2018 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-161 | 12/29/2017 1/2/2018 Обявление за обществена поръчка
15-00-261 | 12/29/2017 1/3/2018 Информация за участие
15-00-262 | 12/29/2017 1/3/2018 Обща информация
15-00-67 | 4/30/2018 4/30/2018 Протокол №1