Обществени поръчки

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Обществени поръчки
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Р-3 16.1.2019 г. СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Основно училище „Христо Ботев”, гр.Добрич, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“ , по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Отворена 00383-2019-0001
Р-86 20.12.2018 г. Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции Отворена 00383-2018-0038
77-00-63 7.12.2018 г. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Община град Добрич Отворена 9084043
77-00-64 7.12.2018 г. Доставка на траурни стоки по обособени позиции Възложена 9084354
Р-83 27.11.2018 г. Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ , по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с две обособени позиции Отворена 00383-2018-0037