Procurement

Information
Name Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич
Number Р-63
Date 8/16/2017
Object Услуги
Participation deadline 9/20/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/16/2017
Valid to 9/20/2017
Description При изпълнение на поръчката следва да се извършва зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване. Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в периода от 01 ноември до 31 март, в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Зимното поддържане обхваща общинската улична мрежа, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на община град Добрич. То включва подготвителни работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръжения от Възложителя, осигуряване на необходимите материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места и др.; снегочистене (патрулно и периодично) на улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; разпръскване на минерални материали и химически вещества, събиране и предаване информация за състоянието на уличната мрежа, осигуряване на дежурства в извънработно време и дежурства в празнични и почивни дни през зимния период. Приоритетно се извършва снегопочистване на улиците, като маршрутите са определени по общата схема на линиите на градския транспорт и улици с интензивно движение-описани в техническата спецификация.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0030
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333438383936
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-63 | 16.8.2017 г. 8/18/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-105 | 16.8.2017 г. 8/18/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-164 | 16.8.2017 г. 8/18/2017 Информация за участие
15-00-165 | 16.8.2017 г. 8/18/2017 Обща информация
77-00-34 | 29.9.2017 г. 9/29/2017 Съобщение за отваряне на цени