Procurement

Information
Name Избор на изпълнител за предоставяне на услуги, свързани със строителството по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1 (ОП1)„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич“ и на оценка за съответствие на инвестиционния проект във фаза работен проект по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич“, Обособена позиция №2 (ОП2): „Осъществяване на строителен надзор по време на СМР по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич
Number Р-9
Date 2/13/2017
Object Услуги
Participation deadline 3/23/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/13/2017
Valid to 3/23/2017
Description Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Предметът на обособена позиция №1 (ОП 1) обхваща: оценка на съответствие (вкл. извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект на сградата със съществените изисквания на чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ) – като комплексен доклад за сградaтa. При извършване на оценка на съответствие на сградата, Изпълнителят отговаря за спазване на изискванията на чл. 142, ал.5 и ал. 9 ЗУТ. Оценка за съответствието по чл.169, ал. 1, т. 6 ЗУТ се извършва по реда на Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради и включва оценка на разработената от проектантите на дадена сграда проектна част „Енергийна ефективност”, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност. Предметът на Обособена позиция №2 (ОП 2) обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 178 ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България. Oбщата застроена площ на обекта-2252,69 m2,площ на сутерен-6082,04 m2, РЗП-4272,20 m2.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433323439
Documents
Number Date published Name
Р-9 | 13.2.2017 г. 2/16/2017 Решение за откриване
12-24-25 | 13.2.2017 г. 2/16/2017 Обявление
15-00-13 | 17.2.2017 г. 2/17/2017 Информация за участие
15-00-14 | 17.2.2017 г. 2/17/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
Р-13 | 1.3.2017 г. 3/6/2017 Решение за одобряване на обявление за изменение