Procurement

Information
Name Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. "6-ти септември" в град Добрич по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Number Р-15
Date 3/6/2017
Object Услуги
Participation deadline 4/13/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/6/2017
Valid to 4/13/2017
Description Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. "6-ти септември" в град Добрич по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“, по договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Обществената поръчка обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 176а ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България. Предметът на поръчката включва задължителният обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Техническият паспорт по реда на чл.176а от ЗУТ.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0007
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433383735
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-15 | 6.3.2017 г. 3/9/2017 Решение
12-24-31 | 6.3.2017 г. 3/9/2017 Обявление
15-00-24 | 10.3.2017 г. 3/10/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
15-00-25 | 10.3.2017 г. 3/10/2017 Информация за участие
15-00-97 | 1.6.2017 г. 6/1/2017 Протокол №1