Procurement

Information
Name ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Страцин” № 4
Number Р-97
Date 12/18/2017
Object Строителство
Participation deadline 1/24/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 12/18/2017
Valid to 1/24/2018
Description Предметът на поръчката, обхваща - изпълнение на инженеринг за една многофамилна сграда в гр.Добрич и включва: 1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен, за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за съответната сграда;2.Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;3.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. Обществената поръчка е насочена към внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в жилищни сгради, за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на хората живеещи в тях.
Principal Община град Добрич
Procedure Открита процедура
Number in PPA 00383-2017-0039
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333532373738
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
Р-97 | 18.12.2017 г. 12/20/2017 Решение на Кмет за откриване на обществена поръчка
12-24-156 | 18.12.2017 г. 12/20/2017 Обявление за обществена поръчка
15-00-254 | 18.12.2017 г. 12/20/2017 Информация за участие
15-00-255 | 18.12.2017 г. 12/20/2017 Обща информация
70-00-26 #1 | 11.1.2018 г. 1/11/2018 Разяснение по чл.33, ал.2 от ЗОП