Procurement

Information
Name Доставка и монтаж на кухненско оборудване в Дом за стари хора", по проект „Придобиване на дълготрайни активи за модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги в Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в град Добрич“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ и Община град Добрич
Number 77-00-11
Date 6/26/2017
Object Доставки
Participation deadline 7/5/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/26/2017
Valid to 7/5/2017
Description "Доставка и монтаж на кухненско оборудване в Дом за стари хора", по проект „Придобиване на дълготрайни активи за модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги в Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в град Добрич“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ и Община град Добрич". В рамките на обществената поръчка, участник избран за изпълнител, ще следва да извърши съответните дейности по доставяне и монтиране на кухненско оборудване и обзавеждане, съгласно подробно описаните изисквания от Възложителя в техническата спецификация-част от настоящата документация.
Principal Община град Добрич
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9065619
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065619
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
77-00-11 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Обява
12-24-82 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Информация за публикуване на обява
15-00-119 | 26.6.2017 г. 6/27/2017 Информация за участие
15-00-120 | 26.6.2017 г. 6/26/2017 Обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на отговорното за съответната обществена поръчка длъжностно лице
70-00-1185 #1 | 28.6.2017 г. 6/28/2017 Разяснение по чл.189 от ЗОП